IN WELKE RECHTSGEBIEDEN WERKEN WIJ?

Er zijn veel verschillende rechtsgebieden te onderscheiden in Nederland. In principe zijn er maar drie rechtsgebieden: bestuursrecht, civiel recht en strafrecht. Toch worden de specialisaties en aandachtsgebieden in het recht ook aangeduid als een rechtsgebied. Op deze pagina rechtsgebieden overzicht kun je informatie en uitleg vinden over de rechtsgebieden, specialisaties en aandachtsgebieden waarin wij werkzaam zijn.

Burgerlijk of civiel recht

Het burgerlijk recht regelt onder andere het personen- en familierecht, het rechtspersonenrecht, het vermogensrecht en de wijze van procederen over deze onderwerpen. De belangrijkste regelgeving is te vinden in het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW); het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (afgekort: Rv).

Het burgerlijk recht bevat regels over veel verschillende onderwerpen. U kunt bijvoorbeeld denken aan familierecht, erfrecht, huurrecht, aansprakelijkheidsrecht en arbeidsrecht. Het burgerlijk procesrecht beschrijft vervolgens de procedures van het burgerlijk recht.

Bestuursrecht of publieksrecht

Bij het publiekrecht is de overheid één van de partijen. Logischerwijs denkt men dan aan ‘Den Haag’, maar het betreft hier bijvoorbeeld ook gemeentes en provincies.

Ook op rijksniveau gaat het niet enkel om de Tweede Kamer of om de regering, maar onder meer ook om de FIOD, de SIOD (Fiscale en Sociale Inlichtingen en Opsporingsdiensten), om de Autoriteit Financiële Markten, om de Dienst Uitvoering Onderwijs (die onder andere studiefinanciering uitbetaalt) en om Staatsbosbeheer. Alle overheidsinstellingen (en dat zijn er heel veel) vallen onder het publiekrecht.

 

Kantongerecht zaken

Een kantonrechter is in Nederland een alleensprekende rechter bij een rechtbank, die zowel civiele zaken als strafzaken behandelt, maar alleen de zogenaamde kantonzaken.

Dit zijn civiele zaken tot een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken, consumentenkredietzaken met een krediet tot € 40.000 en lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen).Vanwege de vereiste veelzijdigheid worden alleen ervaren rechtbankrechters tot kantonrechter benoemd.

DE RECHTSGEBIEDEN WAAROP WIJ ACTIEF ZIJN!

BESTUURSRECHT

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Bijvoorbeeld een besluit waarbij een bestuursorgaan een uitkering toekent, exploitatievergunning intrekt of handhavend optreedt. Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, bezwaar heeft gemaakt en dit is afgewezen, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.

HUURRECHT

Het huurrecht betreft het samenstel van regels op het gebied van huur. Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (art. 7:201 BW).

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht gaat over onze leefomgeving en omvat onder andere het ruimtelijk bestuursrecht, het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht. Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen: het bestemmingsplan, projectbesluiten en ontheffingen, luchtkwaliteit, bescherming van de natuurwaarden, milieueffectrapportage, bouw-, sloop- en monumentenvergunning en allerlei andere vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van projecten en het beheer van gebouwen.

Zorgverzekeringswet

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op zorg uit het basispakket. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorg kan bestaan uit een behandeling, een dienst of een product. In de Zvw is een breed basispakket aan zorg verzekerd. Zorgverzekeraars voeren de Zvw uit voor hun verzekerden. Zorgaanbieders zijn er verantwoordelijk voor dat de zorg die zij aan verzekerden bieden van goede kwaliteit is.

CONTACT VIA SOCIAL MEDIA