Algemene voorwaarden van DVG DIENSTVERLENING B.V.(H.O.D.N. Nederlandseburgers.nl) gevestigd te EMMEN.

Artikel 1 Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht geeft.
 2. Opdrachtnemer: DVG DIENSTVERLENING B.V..
 3. Opdracht:  iedere  opdracht  tot  het  verrichten  van  diensten  die  tussen  opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die opdracht.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers aan opdrachtnemer verstrekken.
 2. Deze algemene  voorwaarden  zijn  ook  van  toepassing  op  alle  eventuele  aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.
 3. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 4. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien opdrachtnemer de gewijzigde algemene voorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel of bij een  griffie  van  een  Rechtbank,  alsmede  de  opdrachtgever  van  de  wijzigingen  van  de algemene voorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening zijn verstreken zonder dat opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.

Artikel 3 Opdracht

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan opdrachtnemer, ook en voor zover  het  de  uitdrukkelijke of  stilzwijgende bedoeling  van  de  opdrachtgever  is  dat  een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

Artikel 4 Uitvoering opdracht

 1. De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer voor een goede uitvoering van de opdracht nodig heeft, tijdig te verstrekken.
 3. Opdrachtgever staat in  voor  de  juistheid en  volledigheid van  de  aan  opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, documenten en bewijsstukken. Dit geldt ook indien deze informatie, documenten en bewijsstukken van derden afkomstig zijn.
 4. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 5. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden handelen op de wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. In alle gevallen zijn de verplichtingen van opdrachtnemer als inspanningsverbintenis te kwalificeren.

Artikel 5 Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de beroepsregels of de wet hem oplegt, waaronder mede begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij en voor zover opdrachtgever de opdrachtnemer van deze geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Opdrachtnemer is, indien hij  optreedt in een geschil of  strafzaak, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en  informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn voor de beslechting van het geschil of het verweer in de strafzaak.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet  te  herleiden  zijn  tot  individuele  opdrachtgevers,  aan  te  wenden  voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 4. Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 7 Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
Artikel 8 Honorarium en kosten

 1. Ter zake van de  uitgevoerde werkzaamheden komt opdrachtnemer   een  honorarium en verschotten toe, te vermeerderen met BTW.
 2. Verschotten zijn  nader  te  specificeren uitgaven  die  opdrachtnemer ten  behoeve  van  de opdrachtgever heeft gedaan, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, koerierskosten en dergelijke.
 3. Het  aan  opdrachtnemer toekomende honorarium  wordt  berekend  op  basis  van  de  door opdrachtnemer vastgestelde uurtarieven, tenzij ter zake andersluidende afspraken worden gemaakt.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen.
 5. Ten aanzien van het honorarium is opdrachtnemer gerechtigd een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen bij opdrachtgever. Dit voorschot wordt bij tussentijdse declaraties dan wel bij einddeclaratie verrekend.
 6. Als geen voorschot in rekening wordt gebracht zal het honorarium tussentijds per maand worden gedeclareerd.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting of verrekening, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien  de  onder  lid  1  van  dit  artikel  genoemde  betalingstermijn wordt  overschreden,  is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd  om  over  het  openstaande factuurbedrag een  vertragingsrente in  rekening  te brengen van 1% rente per maand.
 3. Als de opdrachtgever de facturen niet (tijdig) voldoet komen alle kosten die opdrachtnemer moet maken, zowel in als buiten rechte, om haar facturen betaald te krijgen, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de omzetbelasting, doch tenminste € 120,– vermeerderd met de omzetbelasting.
 4. Voor het geval opdrachtnemer een opdracht uitvoert voor een opdrachtgever zijnde een consument, dan geldt voor wat betreft de voorwaarden voor verschuldigdheid van buitengerechtelijke kosten en de hoogte daarvan de nieuwe wettelijke regeling buitengerechtelijke kosten zoals die per 1 juli 2012 is ingevoerd.

Artikel 10 Reclame

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat  hij  het  gebrek  redelijkerwijs niet  eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer, haar vennoten en haar werknemers en medewerkers is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat opdrachtnemer onder die verzekering draagt.
 2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de in lid 1 genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door opdrachtgever ter zake van de opdracht aan opdrachtnemer in het betreffende jaar voldane en/of verschuldigde honorarium exclusief verschotten.
 3. Niet alleen opdrachtnemer, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden, inclusief de in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking, een beroep doen. Dit geldt ook voor vroegere vennoten, werknemers en medewerkers die niet meer bij opdrachtnemer werkzaam zijn, alsmede hun erfgenamen.

Artikel 12 Opzegging

 1. Opdrachtgever  en  opdrachtnemer  kunnen  te  allen  tijde  (tussentijds)  de  overeenkomst opzeggen.
 2. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
 3. Opzegging ontslaat opdrachtgever  niet  van  zijn  (betalings-)verplichtingen jegens opdrachtnemer.
 4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtnemer heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is  van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel declaraties heeft voldaan.
 5. Bepalingen van deze overeenkomst waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 13 Opschortingsrecht

 1. Opdrachtnemer  is  bevoegd  om  de  nakoming  van  al  zijn  verplichtingen  op  te  schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 14 Zekerheidstelling

 1. Tot zekerheid van betaling van al hetgeen de opdrachtgever op enig moment verschuldigd is aan  de  opdrachtnemer, is  de  opdrachtgever  op  eerste  verzoek  van  de  opdrachtnemer gehouden om zekerheid te stellen c.q. om medewerking aan de overdracht van vorderingen te verlenen, een en ander naar keuze van de opdrachtnemer.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle opdrachten is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Assen.